Terapia rodzinna
Rodzina będąca w sytuacji konfliktowej w trakcie spotkania mediacyjnego uzyskuje możliwość przeprowadzenia rzeczowej rozmowy o problemie. Dzięki wsparciu mediatora uruchamia umiejętności komunikacyjne przenosząc się w obszar porozumienia.
Tak pozyskane porozumienie może być dobrym wstępem do dalszej pracy nad zrozumieniem problemu rodzinnego w ramach terapii rodzinnej, której celem będzie zmiana zaburzonego funkcjonowania systemu rodzinnego.
W mediacji i terapii rodzinnej uznajemy za wiodący paradygmat systemowy, w którym ujmuje się rzeczywistość jako zespół hierarchicznie powiązanych elementów, tworzących całość. Jesteśmy częścią systemów rodzinnych, ale równocześnie złożonym systemem psychofizycznym a za sprawą szerszej organizacji, elementem systemów społecznych. Każdy system aktywnie dba o swoją wewnętrzną równowagę zachowując lub zmieniając swoją strukturę. Tworzy również subiektywny obraz (konstrukt) świata, którego jest obserwatorem. Trudno, zatem mówić o jednej obiektywnej prawdzie istniejącej niezależnie. Kwestionuje to możliwość obiektywnego poznania systemu rodzinnego i daje priorytet mądrości rodzinie o niej samej, przed rozumieniem, jaki sobie tworzy terapeuta.
W tym ujęciu, celem terapii staje się pomoc w prowadzeniu takich dialogów, które doprowadzą do pojawienia się nowych znaczeń i wynikających z nich dobrych rozwiązań, w rezultacie prowadząc do zniknięcia problemu. Uczestnicy rozmowy (mediacyjnej lub terapeutycznej) traktowani są jako osoby twórcze, które poprzez dialogi same odkrywają swoją rzeczywistość. Przyznajemy otwartemu dialogowi rangę skutecznego narzędzia zmiany terapeutycznej.

Terapia rodzin jest formą terapii, w której udział bierze cała rodzina. Wynika to z założenia, że rodzina tworzy pewien system, w którym poszczególni członkowie pozostają ze sobą we wzajemnych relacjach i wzajemnie na siebie oddziaływają. Problemy jednego z domowników wpływają na cały system rodzinny. Efektem terapii rodzinnej może być: poprawa wzajemnych relacji pomiędzy małżonkami, poprawa komunikacji w rodzinie, zrozumienie motywów działania swojego i innych, zwiększenie kompetencji wychowawczych, zwiększona satysfakcja w codziennym byciu razem.