Członkostwo
Jeśli chcesz realizować się w obszarze działalności związanym z pomocą rodzinie - szczególnie znajdującej się w kryzysie, konflikcie, trudnej sytuacji życiowej albo pragniesz przeciwdziałać tego typu problemom w rodzinach - możesz zostać członkiem naszego stowarzyszenia. Potrzebujemy mediatorów rodzinnych, terapeutów, psychologów, ale również prawników, pedagogów, nauczycieli.
Celem naszego stowarzyszenia jest między innymi:
 • wspieranie rozwoju mediacji i terapii w Polsce w szczególności w regionie kujawsko-pomorskim,
 •  zrzeszanie mediatorów i terapeutów rodzinnych oraz innych specjalistów z obszaru pomocy rodzinie – wspieranie edukacyjne, prawne i informacyjne w ich działalności zawodowej,
 • propagowanie idei mediacji jako metody pokojowego rozwiązywania konfliktów rodzinnych,
 • pomaganie rodzinom i osobom w trudnych sytuacjach życiowych, związanych
  z kryzysami i przemocą w rodzinie,
 • przeciwdziałanie kryzysom w rodzinie i zapobieganie negatywnym skutkom rozwodów dotykającym wszystkich członków rodziny, a w szczególności dzieci,
 • zapobieganie umieszczaniu dzieci poza rodziną pochodzenia  i wspieranie rodzin, których dzieci już zostały skierowane do pobytu w opiece instytucjonalnej lub rodzinnych formach opieki zastępczej; wspieranie rodzinnych form opieki zastępczej,
 • wspieranie osób z obszaru wykluczenia społecznego, osób niepełnosprawnych.
Członkiem stowarzyszenia może być każdy obywatel polski jak również cudzoziemiec bez względu na miejsce zamieszkania, który ukończył 21 rok życia. Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:
  • członków kandydatów,
  • członków czynnych,
  • członków honorowych,
  • członków wspierających.
  Członkiem kandydatem w stowarzyszeniu staje się osoba rekomendowana przez minimum dwóch członków stowarzyszenia oraz, która wypełni i podpisze deklarację członkowską.
  Członek kandydat uzyskuje członkostwo czynne z dniem podjęcia przez walne zebranie uchwały o przyjęciu; o podjęciu uchwały walne zebranie powiadamia zainteresowanego. 
   Walne zebranie uchwala przyznanie członkostwa honorowego osobom, które wnoszą swoją działalnością społeczną i zawodową ogromny wkład w sferę wspierania dziecka i rodziny.
   Walne zebranie uchwala o przyznaniu członkostwa wspierającego osobom, które udzielają pomocy materialnej i niematerialnej stowarzyszeniu w realizacji zadań statutowych. Członek wspierający ma prawo do informacji pisemnej od zarządu o sposobie dysponowania pomocą materialną.
  Szczegóły dotyczące członkowstwa w stowarzyszeniu określa Statut BCMT.

  pobierz plik