Zasady mediacji
Dobrowolność
– strony muszą wyrazić zgodę na udział w tej formie rozwiązania konfliktu, każdy uczestnik może zrezygnować z mediacji na dowolnym etapie. Inicjatywa mediacji może wyjść od samych stron lub specjalistów, z którymi strony są w kontakcie (np. prawnik, pedagog szkolny itp.). Mediacje takie nazwane są dobrowolnymi. Jednakże również wtedy, gdy strony są zobowiązane przez sąd do uczestniczenia w mediacji (mediacja obligatoryjna) – obowiązkowi podlega jedynie udział stron w spotkaniu konsultacyjnym – dalszy udział w mediacji oraz zawarcie porozumienia pozostaje dobrowolny.
 
Poufność
– mediacja gwarantuje stronom całkowitą poufność, jej przebieg i rezultaty są objęte tajemnicą, mediator nie jest powoływany na świadka w postępowaniu sądowym, poufność dotyczy również dokumentacji gromadzonej podczas posiedzeń mediacyjnych.
 
Traktowanie z szacunkiem
– w trakcie mediacji wszyscy uczestnicy przestrzegają zasady nie przerywania sobie nawzajem oraz unikają komunikatów, które mogłyby ranić drugą stronę.
 
Neutralność i bezstronność mediatora
– mediator jest osobą niezależną względem stron, nie odnosi osobistego interesu w procesie mediacji, w jednakowy sposób traktuje obie strony procesu i zapewnia stronom równy udział w procesie mediacyjnym.