PDF Drukuj Email

 

Statut stowarzyszenia

Bydgoskie Centrum Mediacji i Terapii

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne


§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Bydgoskie Centrum Mediacji i Terapii

2. Stowarzyszenie może używać wyróżniającego je znaku graficznego, który wraz z nazwą korzysta z ochrony prawnej.

3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe.

4. Stowarzyszenie w swojej działalności kieruje się zasadą szacunku wobec osobistych poglądów członków oraz osób korzystających z jego pomocy.

§ 2

Terenem działania stowarzyszenia jest obszar Polski.

§ 3

Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Bydgoszcz.

§ 4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

Rozdział II
Cele stowarzyszenia i sposoby ich realizacji


§ 5


1. Celem stowarzyszenia jest:

1) wspieranie rozwoju mediacji i terapii w Polsce w szczególności
w regionie kujawsko-pomorskim,

2) zrzeszanie mediatorów i terapeutów rodzinnych oraz innych specjalistów
z obszaru pomocy rodzinie – wspieranie edukacyjne, prawne i informacyjne w ich działalności zawodowej,

3) propagowanie idei mediacji jako metody pokojowego rozwiązywania konfliktów rodzinnych,

4) pomaganie rodzinom i osobom w trudnych sytuacjach życiowych, związanych
z kryzysami i przemocą w rodzinie,

5) przeciwdziałanie patologiom społecznym i zapobieganie negatywnym skutkom rozwodów dotykającym wszystkich członków rodziny, a w szczególności dzieci,

6) zapobieganie umieszczaniu dzieci poza rodziną pochodzenia
i wspieranie rodzin, których dzieci już zostały skierowane do pobytu w opiece instytucjonalnej lub rodzinnych formach opieki zastępczej; wspieranie rodzinnych form opieki zastępczej,

7) wspieranie osób z obszaru wykluczenia społecznego, osób niepełnosprawnych.

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1) wspieranie działań lokalnych na rzecz integracji społecznej, rozwiązywania konfliktów i pomocy rodzinom w kryzysie,

2) tworzenie, prowadzenie i wspieranie działalności ośrodków mediacji i terapii rodzinnej,

3) prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie mediacji rodzinnej oraz innych form pomocy rodzinie, edukację zdrowotną i prawną,

4) prowadzenie superwizji,

5) prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej w zakresie mediacji rodzinnej,

6) propagowanie i organizacja wolontariatu w zakresie różnych form pomocy rodzinie,

7) prowadzenie środowiskowych programów profilaktycznych przeciwdziałających uzależnieniom, przemocy i innym zagrożeniom, pobudzających twórczą aktywność dzieci i dorosłych,

8) prowadzenie działalności wydawniczej,

9) organizację różnych form aktywnego wypoczynku.

3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód
z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów Statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

4. Działalność pożytku publicznego stowarzyszenia prowadzona jest nieodpłatnie i odpłatnie. Dochód z działalności odpłatnej służy wyłącznie realizacji celów statutowych stowarzyszenia w sferze działalności pożytku publicznego.

 


Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki


§ 6

1. Członkiem stowarzyszenia może być każdy obywatel polski jak również cudzoziemiec bez względu na miejsce zamieszkania, który ukończył 21 rok życia.

Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków kandydatów,

2) członków czynnych,

3) członków honorowych,

4) członków wspierających.

3. Członkiem kandydatem w stowarzyszeniu staje się osoba rekomendowana przez minimum dwóch członków stowarzyszenia oraz, która wypełni i podpisze deklarację członkowską.

Członek kandydat uzyskuje członkostwo czynne z dniem podjęcia przez walne zebranie uchwały o przyjęciu, o podjęciu uchwały walne zebranie powiadamia zainteresowanego.
Walne zebranie uchwala o przyznaniu członkostwa honorowego osobom, które wnoszą swoją działalnością społeczną i zawodową ogromny wkład w sferę wspierania dziecka i rodziny.
Walne zebranie uchwala o przyznaniu członkostwa wspierającego osobom, które udzielają pomocy materialnej i niematerialnej stowarzyszeniu w realizacji zadań statutowych. Członek wspierający ma prawo do informacji pisemnej od zarządu o sposobie dysponowania pomocą materialną.

 

§ 7


1. Członkowie czynni mają prawo:

1) brać czynny udział w pracach stowarzyszenia,

2) brać udział w walnym zebraniu,

3) wybierać i być wybieranym do wszystkich organów zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu,

4) uzyskiwać wszelkie informacje od władz stowarzyszenia o ich działalności.

2. Członkowie kandydaci, członkowie honorowi, członkowie wspierający nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego oraz czynnego prawa głosu, posiadają natomiast prawo głosu doradczego.

3. Członkowie mają obowiązek:

1) dbania o dobre imię stowarzyszenia,

2) brania udziału w pracach stowarzyszenia,

3) wnoszenia składek członkowskich.

4. Członkostwo ustaje wskutek:

1) śmierci członka,

2) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,

3) wykreślenia z listy członków.

5. Pozbawienie członkostwa przez wykreślenie z listy członków może nastąpić, jeżeli członek nie spełnia wymagań ustawowych albo zalega z płatnością składek i mimo wezwania, świadczenia tego nie spełnia, z powodu działań sprzecznych z celami stowarzyszenia
lub rażącego nieprzestrzegania postanowień statutu.

6. Uchwały o wykreśleniu członka podejmuje sąd koleżeński. Od decyzji sądu koleżeńskiego przysługuje prawo do odwołania w ciągu 14 dni od podjęcia uchwały, do walnego zebrania.


Rozdział IV
Struktura i władze stowarzyszenia


§ 8


1. Władzami stowarzyszenia są:

1) walne zebranie członków stowarzyszenia,

2) zarząd,

3) komisja rewizyjna,

4) sąd koleżeński.

2. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniony spośród niewybranych kandydatów,
w oparciu o liczbę uzyskanych głosów. W wypadku braku lub niewystarczającej liczby wybranych kandydatów, ogłasza się wybory uzupełniające.

3. Członkowie zarządu, komisji rewizyjnej, sądu koleżeńskiego wybierani są zwykłą większością głosów przy obecności 2/3 członków przez walne zebranie w głosowaniu tajnym.

4. Kadencja zarządu, komisji rewizyjnej, sądu koleżeńskiego trwa 3 lata.

5. Ta sama osoba nie może łączyć funkcji w komisji rewizyjnej z funkcją w zarządzie stowarzyszenia.

6. Członkowie komisji rewizyjnej nie mogą być jednocześnie być członkami zarządu stowarzyszenia

7. Członkowie komisji rewizyjnej nie mogą w stosunku do jakiegokolwiek członka zarządu stowarzyszenia pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub też zależności służbowej.

8. Stanowisko w organach organizacji powierza się jedynie osobom niekaranym
za przestępstwa popełnione z winy umyślnej.

 

§ 9


1. Najwyższą władzą stowarzyszenia jest walne zebranie członków.

2. Do kompetencji walnego zebrania należy:

1) uchwalenie zmian statutu oraz uchwalanie i kształtowanie programu stowarzyszenia,

2) wnioskowanie do zarządu o podjęcie uchwały w sprawie określenia polityki w zakresie współpracy z innymi organizacjami,

3) wybór oraz odwoływanie członków zarządu, komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego,

4) przyjmowanie nowych członków,

5) rozpatrywanie odwołań od uchwał sądu koleżeńskiego w sprawach członkowskich,

6) rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu i kwitowanie sprawozdań zarządu
i komisji rewizyjnej,

7) uchwalanie czasowego lub trwałego zwolnienia członka z obowiązku opłacania składki, uchwalanie umorzenia zaległości finansowych członka wobec towarzyszenia,

8) uchwalanie minimalnych składek członkowskich oraz uchwalanie upoważnienia zarządu do decydowania w sprawach składek członkowskich,

9) decydowanie o wszelkich sprawach stowarzyszenia, dla których statut nie ustala kompetencji dla innych władz stowarzyszenia.

10) rozwiązywanie stowarzyszenia

11) podejmowaniu decyzji o przeznaczeniu majątku stowarzyszenia po jego likwidacji.


§ 10


1. Walne zebranie zwoływane jest przez zarząd obligatoryjnie nie rzadziej niż raz na kwartał.

2. O terminie walnego zebrania zawiadamia się członków na piśmie lub w inny skuteczny sposób najpóźniej 14 dni przed terminem zebrania. Zawiadomienie zawiera informację o możliwości rozpoczęcia obrad w I terminie, oraz w II terminie, gdy stwierdza się brak obecności wymaganej liczby uprawnionych członków. Odstęp czasowy pomiędzy walnym zebraniem członków w I terminie i w II terminie wynosi 1 godzinę.

3. Nadzwyczajne walne zebranie zwoływane jest przez zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek 1/3 członków czynnych. O terminie nadzwyczajnego walnego zebrania zawiadamia się członków na piśmie lub w inny skuteczny sposób najpóźniej 14 dni przed terminem zebrania. Prawo do zwoływania z własnej inicjatywy nadzwyczajnego zebrania posiada również Komisja rewizyjna.

4. Zarząd zobowiązany jest do przedstawienia planowanego porządku obrad. Proponowany porządek może zostać przez walne zebranie zmieniony lub rozszerzony.

5. Uchwały walnego zebrania zapadają większością głosów przy obecności 1/2 uprawnionych członków – w II terminie bez względu na liczbę obecnych.

6. Do zmiany statutu, odwołania członka władz stowarzyszenia oraz rozwiązania stowarzyszenia niezbędna jest zwykła większość głosów przy obecności 2/3 uprawnionych członków –
w II terminie bez względu na liczbę obecnych.

7. Uchwały są podejmowane w głosowaniu jawnym.


§ 11


1. Zarząd jest organem wykonawczym stowarzyszenia.

2. Do kompetencji zarządu należy:

1) kierowanie bieżącą działalnością stowarzyszenia,

2) wykonywanie uchwał walnego zebrania,

3) informowanie członków o swojej działalności,

4) ustalanie ramowego programu działania,

5) dokonywanie weryfikacji poszczególnych członków,

6) opiniowanie kandydatur nowych członków,

7) podejmowanie uchwał w sprawie zatrudniania i zwalniania pracowników,

8) podejmowanie uchwał w sprawie zlecania wykonania prac osobom fizycznym
i prawnym,

9) podejmowanie uchwał w sprawach składek członkowskich,

10) tworzenie specjalistycznych struktur takich jak: oddziały kulturalne, gospodarcze lub wydawnicze,

11) tworzenie specjalistycznych jednostek takich jak: placówki socjalizacyjne, interwencyjne, ośrodki wspierania rodzin, ośrodki adopcyjne,

12) koordynowanie działalności poszczególnych jednostek,

13) zatwierdzanie wydatków i bilansu,

14) podejmowanie decyzji o wejściu stowarzyszenia w porozumienia z innymi organizacjami.


§ 12


1. Zarząd składa się z 5 członków stowarzyszenia.

2. Zarząd w terminie do dwóch tygodni wybiera prezesa oraz na jego wniosek jednego wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.

3. Posiedzenia zarządu zwołuje prezes w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

4. Pracami zarządu kieruje prezes lub jego zastępca.

5. Uchwały zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej 3 członków zarządu. W razie równości głosów rozstrzyga głos oddany przez prezesa zarządu lub jego pełnomocnika.

6. Jeżeli zarząd obraduje w niepełnym składzie, treść uchwał musi zostać obligatoryjnie przesłana na piśmie nieobecnym członkom zarządu, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty podjęcia uchwały.

7. W posiedzeniach zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie stowarzyszenia na wniosek własny lub członka zarządu.

8. Posiedzenia zarządu mają charakter zamknięty, o ile zarząd nie postanowi inaczej.

 

§ 13


1. Komisja rewizyjna jest organem kontrolnym stowarzyszenia.

2. Komisja rewizyjna składa się z 5 członków stowarzyszenia. Na pierwszym posiedzeniu komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego i określa tryb swego działania.

3. Do kompetencji komisji rewizyjnej należy:

1) przeprowadzenie przynajmniej raz w roku, kontroli całokształtu działalności statutowej stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem jego działalności finansowej,

2) występowanie do zarządu z wnioskami wynikającymi
z przeprowadzonych kontroli,

3) prawo żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zebrania członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez zarząd z jego statutowych obowiązków,
a także prawo żądania zwołania zebrania zarządu,

4) zwoływanie walnego zebrania członków, w razie niezwołania go przez zarząd
w terminie lub trybie ustalonym statutem, w trybie przewidzianym dla nadzwyczajnego walnego zebrania,

5) składanie na walnym zebraniu członków wniosków o uchylenie uchwał zarządu sprzecznych z postanowieniami statutu, lub celami stowarzyszenia,

6) składanie na walnym zebraniu członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom stowarzyszenia,

7) kierowanie wniosków do sądu koleżeńskiego.

4. Uchwały komisji rewizyjnej są ważne, gdy są podjęte większością głosów, przy obecności minimum 50% członków komisji.

 

§ 14


1. Sąd koleżeński składa się z 5 członków stowarzyszenia. Sąd koleżeński wybiera ze swego grona przewodniczącego i uchwala regulamin swojego działania.

2. Do kompetencji sądu koleżeńskiego należy ocenianie postępowania członków stowarzyszenia co do zgodności z zasadami i celami statutu oraz rozstrzygania sporów pomiędzy członkami stowarzyszenia.

3. Do członków sądu koleżeńskiego stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu postępowania cywilnego o wyłączeniu sędziego.

4. Postępowanie przed sadem koleżeńskim jest otwierane na wniosek:

1) osoby zainteresowanej ze względu na okoliczności sprawy,

2) grupy pięciu członków,

3) komisji rewizyjnej,

4) zarządu stowarzyszenia,

5) własny sądu koleżeńskiego.

5. Sąd koleżeński rozpatruje wniosek najpóźniej w ciągu trzech tygodni od jego złożenia.

6. Uchwały sądu koleżeńskiego muszą obligatoryjnie zostać przesłane na piśmie członkowi, którego dotyczą najpóźniej w ciągu 28 dni od daty podjęcia uchwały.

7. Sąd koleżeński może:

1) uznać skargę za nieuzasadnioną,

2) potępić postępowanie członka,

3) udzielić nagany członkowi,

4) udzielić zawieszenia w prawach członka na okres od 1 do 3 miesięcy lub przekwalifikować członka do innej kategorii członkostwa na okres
od 1 do 12 miesięcy,

5) wykluczyć członka ze stowarzyszenia,

8. Uchwały sądu koleżeńskiego są ważne, gdy są podjęte większością głosów, przy obecności minimum 50% członków sądu.

9. Jeżeli rozpatrywana sprawa dotyczy członka sądu koleżeńskiego, to jest on wyłączony
na czas postępowania z prac sądu koleżeńskiego.

10. Od uchwał sądu koleżeńskiego przysługuje członkowi odwołanie do najbliższego walnego zebrania, złożone na piśmie w ciągu 14 dni od doręczenia uchwały wraz z uzasadnieniem.

 

§ 15


1. Członkostwo w zarządzie, komisji rewizyjnej i sądzie koleżeńskim ustaje na skutek:

1) upływu kadencji,

2) ustania członkostwa w stowarzyszeniu

3) zrzeczenia się udziału w tych władzach, odwołania przez walne zebranie.

4) prawomocnego skazania przez Sąd za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

2. Jeżeli komisja rewizyjna wnioskowała o nieudzielenie absolutorium lub jeśli w czasie upływającej kadencji członek władz złamał statut, to absolutorium musi zostać udzielone większością 2/3 głosów. W pozostałych wypadkach absolutorium jest udzielane zwykłą większością.

3. Nie uzyskanie absolutorium oznacza automatyczną utratę mandatu.

4. Członkowie, którzy nie uzyskali absolutorium, nie mogą pełnić funkcji
w żadnych władzach towarzyszenia podczas następnej kadencji.

5. Członek zarządu oraz członek komisji rewizyjnej nie może być pozbawiony członkostwa poprzez wykreślenie z listy członków, z wyjątkiem wypadku niespełnienia wymagań
w ustawie – Prawo o stowarzyszeniach oraz w sytuacjach przewidzianych statutem stowarzyszenia.

6. W przypadku uzyskania informacji o toczeniu się wobec członka zarządu, komisji rewizyjnej, sądu koleżeńskiego postępowania karnego za czyn popełniony z winy umyślnej walne zebranie członków stowarzyszenia może podjąć uchwałę o jego zawieszeniu
w pełnionej funkcji

 

§ 16


Dla obsługi administracyjnej stowarzyszenia zarząd może utworzyć biuro stowarzyszenia, określając jego status i zakres wykonywanych czynności.


§ 17


Do obsługi prasowej stowarzyszenia przewodniczący zarządu może powołać rzeczników prasowych.

 

Rozdział V

Majątek stowarzyszenia

 

§ 18


1. Majątek stowarzyszenia stanowią, nieruchomości i rzeczy ruchome.

2. Majątek stowarzyszenia powstaje:

1) ze składek członkowskich,

2) ze świadczeń, członków którzy wspierają stowarzyszenie,

3) z darowizn,

4) z dotacji i subwencji,

5) z zapisów,

6) z dochodów z nieruchomości i rzeczy ruchomych,

7) ze zbiórek publicznych.

3. Zabrania się:

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem stowarzyszenia
w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2) przekazywania majątku stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów
lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu stowarzyszenia,

4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów,
w których uczestniczą członkowie stowarzyszenia, członkowie organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.


§ 19


1. W zakresie wynikającym z działalności statutowej i gospodarczej, stowarzyszenie może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

2. Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych uprawniony jest prezes działający samodzielnie, lub dwóch członków zarządu działających łącznie, w tym obligatoryjnie wiceprezes, sekretarz, lub skarbnik.


3. Inne osoby będące członkami stowarzyszenia mogą dokonywać czynności prawnych w imieniu stowarzyszenia wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez zarząd.


Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązywanie stowarzyszenia


§ 20


1. Uchwały w sprawie zmiany statutu i rozwiązywania stowarzyszenia podejmuje walne zebranie
w trybie określonym w niniejszym akcie.

2. Uchwała o rozwiązaniu stowarzyszenia powinna określać cel, na który zostaje przeznaczony majątek stowarzyszenia.

3. Jeżeli uchwała, o której mowa w ust. 2 nie stanowi inaczej, likwidatorami są skarbnik i sekretarz stowarzyszenia.

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.